Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

poskytovaný uživatelem (dále jen „Uživatel“) nabízených realitních a finančních služeb (dále jen „Služba“) provozovaných společností Reality Times s.r.o., IČO: 06281117, se sídlem Stržná 415/41, Praha 6, 165 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279417 (dále jen „Provozovatel“).

1.      SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1.             Uživatel dává v rámci své registrace do Služby vyplněním příslušného vstupního formuláře dostupného na adrese „www.realitytimes.cz“ zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlas Provozovateli ke zpracování svých osobních údajů.
1.2.             Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu, po kterou je nutné zpracovávat osobní údaje k níže uvedeným účelům, pro které jsou osobní údaje Provozovatelem zpracovávány, a ve vztahu ke zpracování všech osobních údajů, které Uživatel poskytuje Provozovateli, včetně všech osobních údajů, které poskytne Provozovateli při využívání Služby (např. dodatečnými úpravami svých údajů). Zejména se jedná o tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
telefonní číslo
e-mailová adresa
adresa (PSČ)
aktivita Uživatele v rámci Služby a četnost a způsob využívání Služby
další osobní údaje, které v průběhu zpracování teprve vzniknou (například kombinací či porovnáváním údajů výše uvedených);
další údaje, které Uživatel vloží do svého Účtu, které vzniknou při užívání Služby, nebo které v rámci využívání Služby Provozovateli sám poskytne.
1.3.             Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o jakékoli změně v osobních údajích.

2.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
2.1.             Výše uvedený výčet osobních údajů představuje rozsah nezbytný pro dosažení stanoveného účelu zpracování a jeho udělení je podmínkou pro užívání Služby. Na základě výše uvedeného souhlasu Uživatele je Provozovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele oprávněn jeho osobní údaje zpracovávat za účelem:
zajišťování nabízených realitních služeb,
předávání osobních údajů vybraným finančním poradcům z důvodu uzavření hypotéky,
vytváření databáze jednotlivých Uživatelů (včetně jejich třídění a kategorizace), analýzy využívání Služby ze strany jednotlivých Uživatelů, přičemž na základě této analýzy je pak Provozovatel oprávněn poskytovat Uživateli širší nabídku služeb a zákaznických výhod, včetně sledování a vyhodnocování uživatelských zvyků Uživatele a jeho spokojenost s využíváním Služby, marketingu, nabízení obchodu a služeb Uživateli, tedy i za účelem zasílání obchodních sdělení, automatizovaného rozhodování, včetně profilování ve vztahu k vytvoření obrazu o spotřebitelském či obchodním chování Uživatelů.
2.2.             Uživatel potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou Provozovateli poskytnuty Uživatelem dobrovolně.

3.      ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
3.1.             Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v manuální i v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Služby. 
3.2.             Provozovatel tímto prohlašuje, že výše uvedené osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči a ochranu. Při zpracování uvedených osobních údajů dbá Provozovatel na to, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatele.
3.3.             Provozovatel je povinen na všech zařízeních, na nichž zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním Obchodních podmínek a Smlouvy o poskytnutí Služby minimálně antivirovou ochranu a přístupové heslo. Provozovatel a její zaměstnanci jsou povinni se při každém ukončení či přerušení činnosti, byť se jedná o přerušení na krátkou dobu, odhlásit (tj. ukončit své přihlášení do zařízení pod heslem).

4.      PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM A DO ZAHRANIČÍ
4.1.             Výše uvedené osobní údaje Uživatele mohou být zpřístupněny také zaměstnancům Provozovatele, případně i jiným osobám, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
4.2.             Uživatele dává souhlas také k tomu, že jeho osobní údaje mohou být Provozovatelem předávány třetím osobám, zejména jednotlivým finančním poradcům, spolupracujícím realitním kancelářím a dalším obchodním partnerům Provozovatele,
a to i za marketingovým účelem. Zpracováním osobních údajů uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
4.3.             Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány za využití služeb těchto subjektů (zpracovatelů):
Reality Times s.r.o., REBS - loan&finance for our clients, s.r.o (dále jen „Zpracovatelé“).
4.4.             Osobní údaje Uživatele nebudou předávány do zahraničí mimo členské státy EU.

5.      PRÁVA UŽIVATELE
5.1.             Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Provozovatelem, a rovněž má právo požadovat kopii svých osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem.
5.2.             Pokud Uživatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Uživatel požádá Provozovatele o takovou informaci prostřednictvím e-mailové adresy [info@realitytimes.cz]. Obsahem takové informace je vždy sdělení o:
účelu zpracování osobních údajů,
osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
příjemci, případně kategoriích příjemců,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
5.3.             Každý Uživatel může
požádat Provozovatele o vysvětlení,
požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
požadovat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil,
podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají; pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
5.4.             Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (resp. uplatňovat veškerá výše uvedená práva), a to písemným oznámením Provozovateli.
 
6.      ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
6.1.             Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službou či jinými službami, zbožím nebo jinými obchodními aktivitami Provozovatele či třetích stran na email uvedený v rámci registrace do Služby, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem či třetí stranou na email uvedený v rámci registrace do Služby. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu [info@realitytimes.cz].
6.2.             Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení, ze kterých bude Uživatel přistupovat ke Službě. V případě, že je možné poskytování Služby provádět, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení Uživatele, může Uživatel svůj souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu [info@realitytimes.cz].